Điạ chỉ: Sơn Đoài - Tân Minh - Sóc Sơn - Hà Nội

Email: tthcstmb_socson@hanoi.gov.vn

Mô tả:

Hiệu trưởng

Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Minh Ngọc

Ngày sinh: 18/5/1965

Dân tộc: Kinh

Trình độ: 12/12

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Trường THCS Tân Minh B